Knivlagen

Utdrag ur lag (1988:254) om förbud
beträffande knivar och andra farliga föremål.

1§  Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas

som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats eller inom

skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs.
 

Förbudet i första stycket gäller inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår

i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn

till föremålets art innehavarens behov och övriga omständigheter är att

anse som befogat. Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller

bladet snabbt kan fällas eller skjutasut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar)

får inte innehas av personer under 21 år.  Lag (1990:413)
 

2§  Knogjärn,kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att

användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt (springstiletter eller springknivar)

får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.  Lag (1990:413)
  

3§  I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen(196:67) är tillämplig

på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag.  Lag (196:69)
  

4§   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1§ eller 2§ skall dömas

till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall dömas till ansvar.
  

5§  Knivar eller andra föremål som innehafts i strid mot 1§ eller eller

som överlåtits eller saluhållits i strid mot 2§ skall förklaras förverkade,

om det inte är uppenbart oskäligt.  Lag (1990:413)