Stadgar för föreningen Knivmakare Öst

§ 1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn Knivmakare Öst med säte i Norrköping

§ 2 Mål och syfte
Föreningen ska vara öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer. Föreningens målsättning är att främja och vidareutveckla god kniv tradition i regionen. Att verka för att gamla. hantverkstraditioner och det kulturella arvet inom kniv slöjdens och konsthantverkets område bevaras och utvecklas, samt öka intresset för knivar, knivmakare, och knivsmeder och andra närliggande område

§
 3 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är kalenderår, (1 januari :31 december.

§ 4 Medlem
Som medlem antas intresserad som betalar fastställd medlemsavgift till föreningen samt accepterar dessa stadgar. Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt vid medlems och årsmöte. Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt årsavgiften kan uteslutas av styrelsen. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Upphävning av styrelsens beslut om uteslutning sker på närmast årsmöte.

§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§6 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen skall sa tillvara medlemmars intressen och verka för föreningens framåtskridande. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmötet och medlemsmöten. Styrelsen består av ordförande, kassör tre ledamöter samt två suppleanter, mandattiden är normalt 2 år


Styrelseledamöterna väljs enligt följande:
Ordförande väljs jämna  Kassör väljs på ojämna år. Ledamot nr 1, väljs ojämna år. Ledamot nr 2, väljs jämna år. Ledamot nr 3, väljs jämna år En Revisor granskar föreningens räkenskaper och. förvaltning. Denna väljs på årsmötet med en mandattid på två år. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och innehar kunskap för granskning. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen

§ 7 Valberedning

En eller flera medlemmar väljs på årsmötet för att lägga förslag på personer som ska ingå i näst kommande styrelse,
enligt föreskrivna stadgar


§ 8 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet beslutar i alla angelägenheter som är av större betydelse för föreningens verksamhet. Ordinarie årsmöte hålls senast den 15 april varje år. Styrelsen beslutar om

tid och plats. För att vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar (skriftligen) meddelas senast 2 veckor i förväg. Kallelse kan även ske via e-post.

Följande ärende ska alltid behandlas  på ordinarie årsmöte

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd

3 Fråga om mötet är behörigt utlyst

4 Val av mötets ordförande

5 Val av mötets sekreterare

6 Val av två protokolls justerare, tillika rösträknare

7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutande verksamhetsåret

8 Föredragning av föreningens ekonomiska berättelse för det avslutande verksamhetsåret

9 Föredragning av revisorernas berättelse för det avslutande verksamhetsåret

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Verksamhetsplan och rambudget för kommande verksamhetsår

12 Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår.(Styrelsens förslag)

13 Val av styrelse

14 Val av revisor

15 Val av valberedare

16 Omedelbar justering av § 14-§ 15

17 Inkomna motioner

18 Behandling av förslag som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

19 Övriga frågor

20 Mötets avslutande

§ 9 Extra års möte

Om styrelsen, revisorerna eller 10 % av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämns i kallelsen behandlas.

§ 10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 11 Rösträtt

Endast full betalande medlem äger rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 12 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmötet, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt (majoritet).Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstantal har föreningens ordförande. utslagsröst. Vid beslut om ändring av föreningens stadgar och föreningens upplösning krävs att två tredjedelar av. på mötet avgivna röster bifaller förslaget.

§ 13 Publicering

Föreningen förbehåller sig rätten att publicera medlemmars namn och bild på internet, tidskrifter och utskick där föreningen och dess verksamhet omskrivs.

§ 14 Stadgeändring

För att vara giltigt måste stadgeändringen antas med två tredjedelar av antal röster. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. Ändring av föreningens stadgar kräver likalydande. beslut på två medlemsmöten varav ett ska vara föreningens årsmöte.

§ 15 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösningen ska behandlas

måste framgå av kallelsen. För att beslutet ska vara giltigt måste två tredjedelar av på mötet avgivna röster bifalla

förslaget. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet

i enlighet med föreningens syfte inom föreningens område. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.